وبسایت رسمی

دوک مو هاپکیدو

جمهوری اسلامی ایران

مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۷
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۶
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۵
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۴
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۳
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۲
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۱
اسقبال از استاد دیمیتریوس و آقای استاوروس هنگام ورود به ایران
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۷
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۶
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۵
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۴
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۳
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۲
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۱
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۰
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۹
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۸
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۷
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۶